برای دریافت کمک هزینه ازدواج چه شرایطی لازم است؟ طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی: ١- ازدواج بیمه شده برای اولین بار باشد. ٢- عقد دائم بوده و در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. ٣- در تاریخ ازدواج ارتباط بیمه شده با کارفرما قطع نشده باشد. ...

ادامه ...

7 ماه پیش