7 ماه پیش

برای درخواست مستمری بازنشستگی چه شرایطی لازم است؟

تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون:

⚃دارا بودن ٤٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق_بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون_کار. 

تبصره ٣:

⚃ داشتن ٣٥ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان

 تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون:

⚃ داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان آور بدون شرط سنی

داشتن شرایط مقرر در ماده ٧٦ قانون وتبصره های آن

⚃ماده ٧٦: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ٦٠ سال و ٥٥ سال.

 تبصره ١ ماده ٧٦:

⚃ داشتن ٥٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه برای مردان و زنان ٣٠ سال سابقه و ٤٥ سال سن.

ثبت دیدگاه ها