6 ماه پیش

گواهی استراحت پزشکی باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟

در گواهی استراحت پزشکی، نوع  بیماری و مدت بیماری (سرپایی یا بستری) باید مشخص باشد، ضمناً بیماری مرتبط با تخصص پزشک معالج و گواهی مربوطه ممهور به مهر و امضاء پزشک معالج باشد.

در چه مواردی غرامت دستمزد ایام بیماری، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود؟
١- غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه قادر به کار نباشد، پرداخت می شود.
٢- در صورتی که بیماری در ادامه بیماری قبلی باشد.
٣- استراحت پزشکی جانبازان انقلاب اسلامی .
٤- در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط دیگری حقوق و مزایا ی ٣ روز اول را پرداخت نموده باشد.
٥- استراحت هایی که به دلیل بیماری حرفه ای باشد


ثبت دیدگاه ها